ALGEMENE VOORWAARDEN AFTERNOTE


​Artikel 1.    Definities

1.1.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2.    Afternote: het bedrijf Afternote B.V. dat de Dienst verleent aan Gebruiker, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55869629, en elke rechtsopvolger ervan.

1.3.    Dienst: the online dienst Afternote ™, die te benaderen is op de URL 

1.4.    Gebruiker: jij als (hoofd)gebruiker van de Dienst.

1.5.    Trustee: Gebruiker van de Dienst, tevens de persoon die van een andere Gebruiker toestemming krijgt om zijn/haar account in te zien, nadat deze overleden is.

1.6.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Afternote, die tot stand komt doordat de Gebruiker of Trustee gebruik maakt van de Dienst en met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

1.7.   Website: de website van Afternote (www.afternote.com) waarop de Dienst wordt aangeboden.

​Als Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden hebben deze derden het recht om Afternote te verzoeken het inbreuk makende materiaal of inbreuk makende links te verwijderen of aan te passen, en om de persoonsgegevens van Gebruiker aan die derde beschikbaar te stellen (beperkt tot n.a.w. gegevens). Dit alles zonder dat Afternote Gebruiker een schadevergoeding verschuldigd is. Bij deze geeft Gebruiker aan Afternote toestemming om dit te mogen doen indien zich bovenstaande voordoet.


​Artikel 2.    Gebruikersvoorwaarden

2.1.    Afternote heeft een aantal bepalingen geformuleerd in deze Algemene Voorwaarden die ervoor dienen te zorgen dat de gebruikerservaring voor alle gebruikers optimaal is. Als het niet houden aan deze bepalingen leidt tot enig misdrijf of overtreding van een wettelijke regeling door Gebruiker of Trustee, dan is Afternote gerechtigd het misdrijf of de overtreding bij de bevoegde opsporingsinstanties aan te geven en/of het account van Gebruiker te beëindigen als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.2.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan Afternote en haar infrastructuur zo te gebruiken dat het resulteert in schade voor Afternote of derde partijen, of dat het resulteert in het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Dienst. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.3.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan de Dienst te gebruiken door middel van inloggegevens van derden, door middel van vervalste inlog- of persoonsgegevens, of door middel van het omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen, ongeacht of deze maatregelen adequaat zijn. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.4.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan virussen en of programmatuur met ongewenste uitwerkingen, zoals trojans, malware, wormen en backdoors, te verspreiden door middel van en/of via de Dienst of de Website. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.5.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde (commerciële) berichten te versturen of te plaatsen (spamming). Het overtreden van deze bepaling kan leiden to beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.6.    Gebruiker en Trustee zullen de inloggegevens verstrekt door Afternote als een goede huisvader beheren. Derhalve is het niet toegestaan de inloggegevens bekend te maken aan voor hem of haar onbekende derden. Als bij Gebruiker of Trustee het vermoeden bestaat dat de inloggegevens in handen van derden terecht zijn gekomen, en Gebruiker of Trustee vermoeden dat dit kan leiden tot beveiligingsproblemen, brengt Gebruiker of Trustee Afternote daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.7.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- en/of regelgeving of in strijd met rechten van derden, daaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.8.    Het is Afternote toegestaan de Dienst op elk moment tijdelijk of algeheel te beëindigen. In dat geval is Afternote niet gehouden to enige schadevergoeding en/of compensatie. Afternote zal Gebruiker of Trustee van de voorgenomen beëindiging zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en Gebruiker en Trustee de mogelijkheid geven haar of zijn gegevens te exporteren.

2.1.    Afternote heeft een aantal bepalingen geformuleerd in deze Algemene Voorwaarden die ervoor dienen te zorgen dat de gebruikerservaring voor alle gebruikers optimaal is. Als het niet houden aan deze bepalingen leidt tot enig misdrijf of overtreding van een wettelijke regeling door Gebruiker of Trustee, dan is Afternote gerechtigd het misdrijf of de overtreding bij de bevoegde opsporingsinstanties aan te geven en/of het account van Gebruiker te beëindigen als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.2.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan Afternote en haar infrastructuur zo te gebruiken dat het resulteert in schade voor Afternote of derde partijen, of dat het resulteert in het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Dienst. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.3.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan de Dienst te gebruiken door middel van inloggegevens van derden, door middel van vervalste inlog- of persoonsgegevens, of door middel van het omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen, ongeacht of deze maatregelen adequaat zijn. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.4.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan virussen en of programmatuur met ongewenste uitwerkingen, zoals trojans, malware, wormen en backdoors, te verspreiden door middel van en/of via de Dienst of de Website. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

2.5.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde (commerciële) berichten te versturen of te plaatsen (spamming). Het overtreden van deze bepaling kan leiden to beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.6.    Gebruiker en Trustee zullen de inloggegevens verstrekt door Afternote als een goede huisvader beheren. Derhalve is het niet toegestaan de inloggegevens bekend te maken aan voor hem of haar onbekende derden. Als bij Gebruiker of Trustee het vermoeden bestaat dat de inloggegevens in handen van derden terecht zijn gekomen, en Gebruiker of Trustee vermoeden dat dit kan leiden tot beveiligingsproblemen, brengt Gebruiker of Trustee Afternote daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.7.    Het is Gebruiker of Trustee niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- en/of regelgeving of in strijd met rechten van derden, daaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten. Het overtreden van deze bepaling kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

2.8.    Het is Afternote toegestaan de Dienst op elk moment tijdelijk of algeheel te beëindigen. In dat geval is Afternote niet gehouden to enige schadevergoeding en/of compensatie. Afternote zal Gebruiker of Trustee van de voorgenomen beëindiging zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en Gebruiker en Trustee de mogelijkheid geven haar of zijn gegevens te exporteren.


​Artikel 3.    Intellectuele eigendomsrechten

​3.1.    Alle rechten op en met betrekking tot de Dienst, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de Website blijven altijd voorbehouden aan Afternote dan wel haar licentiegevers. Gebruik, openbaarmaking of verveelvoudiging hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afternote of de betreffende licentiegever. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar: support@afternote.com. Afternote behoudt zich te allen tijde het recht voor deze toestemming te weigeren.

3.2.    Alle op de Website en via de Dienst genoemde handelsnamen of (on)geregistreerde (woord- en beeld)merken behoren toe aan Afternote of aan haar respectievelijke eigenaren.

3.3.    De intellectuele eigendomsrechten op materiaal dat de Gebruiker uploadt, blijft berusten bij de Gebruiker. Afternote verkrijgt slechts een licentie van Gebruiker om het materiaal conform het overeengekomen doel te mogen verwerken en tonen. Dit doel omvat in geen geval het recht voor Afternote het materiaal ter beschikking te stellen aan anderen dan Gebruiker en Trustee.


​Artikel 4.    Handelen bij inbreuk rechten derden

​Als Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden hebben deze derden het recht om Afternote te verzoeken het inbreuk makende materiaal of inbreuk makende links te verwijderen of aan te passen, en om de persoonsgegevens van Gebruiker aan die derde beschikbaar te stellen (beperkt tot n.a.w. gegevens). Dit alles zonder dat Afternote Gebruiker een schadevergoeding verschuldigd is. Bij deze geeft Gebruiker aan Afternote toestemming om dit te mogen doen indien zich bovenstaande voordoet.


​Artikel 5.    Aansprakelijkheid en vrijwaringen

5.1.    Afternote is, tenzij uit deze Algemene Voorwaarden anders blijkt, niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, noch voor andere tekortkomingen (onrechtmatige daad bijvoorbeeld), tenzij de toerekenbare tekortkoming het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Afternote. Iedere aansprakelijkheid van Afternote is beperkt tot de directe schade van Gebruiker en is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de assuradeur in het betreffende geval uitkeert.  

5.2.    Gebruiker aanvaardt de functionaliteit van de Dienst zoals deze ter beschikking is gesteld. Verder aanvaardt Gebruiker dat de functionaliteit van de Dienst aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

5.3.    Gebruiker garandeert dat de door hem of haar ingevoerde data juist en volledig zijn. Gebruiker vrijwaart Afternote voor eventuele aanspraken van Gebruiker zelf en/of van derden ten gevolge van onjuiste en onvolledige data.

5.4.    Afternote is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het onrechtmatig openen van een account van een Gebruiker door een Trustee. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker Trustees uit te zoeken die hij of zij vertrouwt.

5.5.    Gebruiker en Trustee erkennen dat Afternote een platform is voor de Gebruiker om onder andere laatste verzoeken en wensen vast te leggen, en met de bedoeling deze verzoeken en wensen op te laten volgen door en/of in kennis te geven aan Trustee. Verder erkennen Gebruiker en Trustee dat in sommige nationale/lokale jurisdicties laatste verzoeken vormvrij gedaan kunnen worden en hierdoor reeds juridisch bindend kunnen zijn, maar dat in andere nationale/lokale jurisdicties laatste verzoeken pas juridisch bindend kunnen zijn als deze zijn vastgelegd door bijvoorbeeld een notaris dan wel door voldoening aan andere formele vereisten. Afternote en de Trustee(s) zijn echter op geen enkele wijze verplicht de laatste verzoeken en wensen van Gebruiker binnen de Dienst op te volgen en deze verzoeken en wensen kunnen nimmer als een derdenbeding, lastgeving of andere verplichting van Afternote en/of Trustee worden beschouwd.

5.6.    Gebruiker en Trustee vrijwaren Afternote voor alle mogelijke aanspraken van hen zelf en derden, waaronder begrepen alle aanspraken voortvloeiende uit de onjuiste, onvolledige en/of niet-uitvoering van (een deel van) de laatste verzoeken en wensen, en de mogelijke onrechtmatigheid daarvan.


​Artikel 6.    Garanties

6.1.    Afternote verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit betekent in het bijzonder dat Afternote geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie zal verwerken, of buiten een onderneming die de "Safe Harbor Principles" niet heeft onderschreven. Als een onderneming in de Verenigde Staten gevestigd is (de Verenigde Staten zelf voldoen niet aan de Europese wetgeving als het gaat om het beschermingsniveau), maar als onderneming de "Safe Harbor Principles" zelf onderschrijft, dan voldoet deze onderneming zelf wel aan de Europese wetgeving inzake het verwerken van persoonsgegevens).

6.2.    Gebruiker garandeert dat de data en het materiaal dat hij of zij uploadt of invoert op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
6.3.   Gebruiker en Trustee(s) garanderen dat zij zich te allen tijde zullen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het overtreden van artikel 6.2 en/of 6.3 kan leiden tot beëindiging als bedoeld in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.

6.4.    Afternote streeft naar een hoge beschikbaarheid van de Dienst, echter, Afternote kan echter niet garanderen dat de Dienst altijd beschikbaar is.


​Artikel 7.    Duur en beëindiging

7.1.    Deze voorwaarden blijven van toepassing zo lang de Gebruiker een account bij Afternote aanhoudt.

7.2.    Afternote is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder enige aanmaning/ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, en derhalve het account te sluiten en gesloten te houden, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, indien (i) Afternote enige (reputatie)schade lijdt ten gevolge van handelingen of nalatigheid van Gebruiker of Trustee, of als (reputatie)schade voorzien wordt, of (ii) indien Gebruiker en Trustee zich niet houden aan hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is uiteengezet, of (iii) indien sprake is van (vermoeden van) misbruik van een account van Gebruiker of de Dienst, in welke vorm dan ook.

7.3.    Drie (3) maanden na beëindiging van een account van Gebruiker, ongeacht de reden van beëindiging, zal Afternote de data van Gebruiker en Trustee(s) vernietigen.


​Artikel 8.    Privacy

​8.1.    Afternote zal de data van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy policy, welke integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en waarmee Gebruiker en Trustee instemmen door gebruik van de Dienst.

8.2.    Afternote is gerechtigd om gebruikersdata op geaggregeerd niveau te mogen aanwenden voor (eigen en extern) gebruik en onderzoek. De privacy policy van Afternote legt dit in meer detail uit. Het zal nooit gaan om gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar bepaalde natuurlijke personen.


​Artikel 9.    Overdracht van rechten en verplichtingen

​9.1.    Afternote is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Dit geldt in het bijzonder als de overdracht geschiedt in het kader van een verandering in rechtsvorm, verkoop van onderneming of een fusie van Afternote. Gebruiker geeft bij dezen vooraf toestemming voor een dergelijke overdracht. Een mogelijke overdracht tast de rechten van Gebruiker (inclusief het recht van beëindigen van de overeenkomst) niet aan.

9.2.    Zonder voorafgaande toestemming van Afternote zijn Gebruiker en Trustee(s) niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Aan de toestemming kunnen additionele voorwaarden verbonden zijn, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de overdracht dient te geschieden zonder dat daar geld voor gevraagd wordt.


​Artikel 10.    Toepasselijk recht en geschillen

​10.1.    Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2.    Alle geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan een Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens schriftelijke toestemming van Afternote om een geschil aan een andere bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

10.3.    Afternote is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afternote zal Gebruiker en Trustee van de wijzigingen op de hoogte stellen. Na bekendmaking heeft Gebruiker of Trustee (als Gebruiker is overleden) het recht de Overeenkomst binnen 30 dagen te beëindigen, indien Gebruiker of Trustee zich niet kan vinden in de nieuwe Algemene Voorwaarden. Na deze termijn worden Gebruiker en Trustee geacht akkoord te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden.